Поиск работы или резюме

șef de secție responsabil de operațiuni interne

Banca Nationala a Moldovei

518 просмотров
Дата публикации: 03.04.2020

Atribuțiile secției: Calcularea remunerațiilor salariaților BNM; asigurarea efectuării decontărilor cu bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală; înregistrarea operaţiunilor privind delegarea, pregătirea și perfecționarea personalului BNM; întocmirea şi prezentarea după destinaţie a rapoartelor şi dărilor de seamă statistice perfectate în cadrul secției; efectuarea şi înregistrarea sistematică în evidenţa contabilă a operaţiunilor patrimoniale privind: achiziţionarea imobilizărilor corporale și necorporale, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, materialelor consumabile, stocurilor, amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, serviciile contractate și prestate BNM, executarea lucrărilor.

Obiectivele postului: organizarea și conducerea activității secției, verificarea reflectării în evidența contabilă a operațiunilor patrimoniale, achiziționarea imobilizărilor corporale și necorporale, obiectelor de mică valoare și scurtă durată (OMVSD), stocurilor și altor bunuri materiale, prestarea serviciilor și executarea lucrărilor, remunerării personalului BNM, acordarea și rambursarea creditelor salariaților, calcularea dobânzilor aferente creditelor și achitarea acestora, detașărilor, perfectarea și prezentarea după destinație a rapoartelor și dărilor de seamă statistice, fiscale și alte activități conexe .

Șeful secției pe parcursul îndeplinirii atribuţiilor sale, descrise mai sus, urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

- eficienţă sporită;

- cadrului legal în vigoare, inclusiv SIRF;

- dezvoltare profesională continuă;

- creşterea calităţii activităţii.

Cerințe minime obligatorii:

1. Studii superioare în domeniul evidenţei contabile, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;

2. Experienţă de minim 3 ani în domeniul evidenței contabile și/sau financiar - bancar;

3. Cunoştinţe aferente actelor normative şi legislative ale Republicii Moldova în vigoare în domeniul evidenţei contabile și evidenţei fiscale;

4. Cunoştinţe de operare cu calculatorul la nivel de utilizator şi cunoaşterea medie a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;

5. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române - bine

6. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, orientare către rezultate, perseverență;

7. Adaptarea sporită la modificările operate în derularea activității atît la nivel operațional, cît și la nivel de sistem informațional;

8. Alte abilități și atitudini: de planificare, comunicare, analiză, gestionare eficientă a timpului, spirit de inițiativă și de echipă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj: studii post universitare, limba engleză.

Principalele atribuții funcţionale:

- Înregistrarea sistematică în conturile analitice bilanţiere şi extrabilanţiere, conform Planului de conturi al BNM, prevederilor SIRF şi politicilor contabile ale BNM, a operaţiunilor economice și financiare privind achiziționarea imobilizărilor corporale și necorporale obiectelor de mică valoare și scurtă durată (OMVSD), stocurilor și altor bunuri materiale, prestarea serviciilor și executarea lucrărilor,casarea materialelor consumabile din gestiunea persoanelor responsabile, remunerarea personalului BNM, acordarea creditelor , delegarea pregatirea si perfectionarea personalului BNM, inchiderea veniturilor si cheltuielilor la sfirsitul anului financiar, reflectarea exercitiului si repartizarii profitului sau acoperirea pierderilor, decontarile cu Bugetul de Stat, etc;
- urmărirea respectării încasării/transferării sumelor datoriilor debitoare și creditoare;
- Reflectarea în evidența contabilă a rezultatelor inventarierii patrimoniului, creanțelor și datoriilor
- Efectuarea introducerii corecte și complete a informației aferente evidenței contractelor privind achiziționarea imobilizărilor corporale și necorporale, OMVSD, ș.a.
- Evidența garanțiilor de bună execuție, a formularelor cu caracter special a blanchetelor de strictă evidență
- Întocmirea şi prezentarea după destinaţie a rapoartelor statistice si declaratiilor fiscale;
- Participarea la examinarea proiectelor organele de stat ale Republicii Moldova, în vederea expunerii obiecţiilor şi propunerilor pe marginea acestora, în aspecte ce țin de atribuțiile funcției.
- Participarea la seminare organizate de alte instituții în aspecte ce țin de activitatea Secției, perfecționarea sistematică a nivelului personal de calificare al activităţii profesionale.
- Participarea la elaborarea caietelor de sarcini privind automatizarea operațiunilor Secției și realizarea acțiunilor privind adaptarea şi dezvoltarea sistemului informațional de evidență contabilă.
- Elaborarea caietelor de sarcini privind automatizarea operatiunilor Sectiei;
- Calcularea si achitarea primelor 5 zile de incapacitate temporara de munca din contul angajatorului.

Termenul limita pentru depunerea CV-urilor este: 15 mai 2020.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

- Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu modificările și completările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 297-300, art.544 din 30.10.2015);
- Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul Fiscal al RM;
- HG nr.669 din 27.05.2016 privind achizițiile publice de lucrări;
- Ordinul nr.60 din 29.05.2012 privind inventarierea;
- HG nr.289 din 14.03.2007 privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale.
- Ordinul nr.118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special Factura fiscală și a Instrucțiunii privind copmpletarea acestuia.
- Ordinul MF nr.24/36 din 25.03.1998 cu privire la aprobarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special;
- Regulamentul cu privire la conditiile de stabilire, modul de calcul si de plata a indemnizatiilor p/u incapacitate temporara de munca aprobat prin HG 108/2005;
- Legea privind indemnizatiile p/u incapacitate temporara de munca si alte prestatii de asigurari sociale nr.289/2004;
- Codul Muncii al RM;
- Regulamentul cu privire la retinerea impozitului pe venit din salariu si din alte plati efectuate de catre angajator in folosul angajatului, precum si din platile achitate in folosul persoanelor fizice care nu practica activitate de intreprinzator pentru serviciile prestate si/sau efectuarea de lucrari, aprobat prin HG nr.697/2014;
- HG 426 din 26.04.2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu.

  • Образование: ВУЗ
  • Опыт работы: 3 - 5 года
  • Зарплата: Договорный
  • График работы: Полный

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

  • Full time
  • 02.03.2020
  • Full time
  • 28.05.2019
  • Full time
  • 28.02.2019
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

vip
Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме