Поиск работы или резюме

Expert consultant responsabil de supraveghere bancară continuă

Banca Nationala a Moldovei

512 просмотров

Expert consultant responsabil de supraveghere bancară continuă

 

Cerințe minime obligatorii pentru candidați:

1) Studii şi experiență:

      - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;

      - Stagiul în domeniul financiar-bancar nu mai puțin de patru ani;

      - Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova;

      - Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;

      - Cunoașterea limbii române - fluent și a limbii engleze - cel puțin la nivel intermediar;

      - Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

2) Competente comportamentale:

- Orientare către performanță;

- Comunicare eficientă;

- Cooperare;

- Integritate organizațională;

- Gândire conceptuală.

Principalele atribuții ale expertului consultant al Direcției supraveghere continuă, Departamentul supraveghere bancară;

1. Instruiește și ghidează activitatea echipei transparența acționarilor;
2. Asigură schimbul de cunoștințe și experiență cu membrii echipei transparența acționarilor;
3. Monitorizează evoluția în structura acționariatului la nivel de sector și, în dependenţă de băncile atribuite;
4. Elaborează propunerile sau proiectele HCE privind aplicarea sancţiunilor şi/sau măsurilor de remediere în domeniul transparenței acționarilor;
5. Examinează informațiile prezentate la solicitarea BNM, despre identitatea deţinătorilor direcţi şi indirecţi de dețineri calificate şi nivelul acestora, în dependență de băncile atribuite;
6. Examinează informațiile despre orice dobândire sau înstrăinare directă sau indirectă a deținerilor în capitalul social al băncii şi despre orice fapte sau circumstanţe care generează suspiciunea că asemenea dobândire sau înstrăinare a avut loc fără respectarea legii şi a actelor normative ale BNM;
7. Participă la elaborarea propunerilor de modificare a reglementărilor în domeniul transparenței acționarilor;
8. Acordă, la necesitate, consultaţii băncilor în domeniul transparenței acționarilor;
9. Efectuează controlul respectării de către bănci și acționarii acestora a cerinţelor Legii privind activitatea băncilor, precum şi ale actelor normative în domeniul supravegherii bancare;
10. Alte atribuții conform fișei postului.

Candidații vor transmite următoarele documente:

1. Curriculum Vitae;
2. Copii ale diplomelor de licență și/sau masterat și copia foii matricole a anilor de studii sau atestate de echivalare a diplomelor obținute în străinătate;
3. Alte documente/atestate/avize care dovedesc îndeplinirea condițiilor de înscriere la concurs, dacă este cazul.

Termenul pentru depunerea CV-urilor va fi de: 05 februarie 2023

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Desfășurarea concursului va avea loc după cum urmează:

1) Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoștințe de specialitate și capacitatea de analiză și sinteză a candidatului. De asemenea, se vor testa verbal cunoștințele de limbă engleză.

2) Test IT (scris) se desfășoară prin susținerea unui test (în formă scrisă) în domeniul tehnologiilor informaționale care va include întrebări generale în acest domeniu.

Datele privind susținerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare și vor fi comunicate prin e-mail candidaților.

TEMATICA

- Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei;

- Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;

- Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor.

BIBLIOGRAFIA

Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;
Legea Societăților pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997;
Regulamentul cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii nr.127 din 27.06.2013;
Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot și înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor nr.130 din 04.07.2013.
Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii aprobat prin HCE al BNM nr.146 din 7 iunie 2017.

Banca Nationala a Moldovei

О компании

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar. În vederea realizării cu ...

  • Образование: ВУЗ
  • Опыт работы: 3 - 5 года
  • Зарплата: Договорный
  • График работы: Full time

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

  • Full time
  • 26.01.2023
  • Full time
  • 03.03.2022
  • Full time
  • 18.12.2020
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме