Caută locuri de muncă sau CV-ul dorit

Specialist superior secție administrativ-militară Rîșcani

Centrul militar teritorial Balti

195 vizualizări
Data publicării: 11.05.2020

ANUNŢ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Centrului militar teritorial Bălţi

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Centrul militar teritorial Bălţi anunţă concursul pentru următoarea funcţie publică vacantă:

 

Centrul militar teritorial Bălţi

Specialist superior secţie administrativ-militară (l.d.p.Rîșcani) CMT Bălţi  - 1 unitate

 

Domeniul de activitate – serviciul public

 

Tip de angajare – nedeterminat

 

Salariul de funcţie – de la 4790,00 lei

 

Tipul funcţiei – de execuţie

Informaţia necesară:

1. Denumirea autorităţii publice: Centrul militar teritorial Bălţi

2. Sediul autorităţii: mun. Bălţi, str. Păcii, 87

3. Denumirea funcţiei vacante, scopul general şi sarcinile de bază:

3.1. Specialist superior secţie administrativ – militară (l.d.p.Rîșcani) - (1 funcţie)

 

a) scopul general al funcţiei:

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor în domeniul formării şi evidenţei militare a resurselor umane şi tehnico-materiale şi respectării prevederilor legislative privind evidenţa militară de către autorităţile publice locale, instituţiile publice şi agenţi economici.

Organizarea activităţilor ce ţin de încorporare şi de educaţia tinerilor premilitari.

 

b) sarcinile de bază:

         1. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor în domeniul formării şi evidenţei militare a resurselor umane;

         2. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor în domeniul formării şi evidenţei resurselor tehnico-materiale ce se rechiziţionează şi a persoanelor chemate pentru prestări de serviciu;

         3. Acordarea asistenţei metodologice, evaluarea şi controlul executării prevederilor legislative privind evidenţa militară de către autorităţile publice locale, instituţiile publice şi agenţi economici, prezentarea conducerii centrului militar a informaţiilor generalizate şi propuneri de perfecţionare pe domenii de activitate;

         4. Organizarea şi desfăşurarea încorporării recruţilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, elaborarea planului de încorporare, repartizarea şi expedierea în primării a sarcinii de încorporare;

         5. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de educaţie a tinerilor premilitari în spiritul devotamentului faţă de Patrie, organizarea şi desfăşurarea lecţiilor de bărbăţie în instituţiile de învăţămînt din raion.

 

4. Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Centrului militar teritorial Bălţi

4.1. Condiţii de bază:

deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
studii superioare de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul  administraţiei publice, drept, psihologie;
posedarea obligatorie a limbii de stat;
dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
lipsa antecedentelor penale nestinse;
nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii în organele publice;
nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

4.2 Cerinţe specifice:

Studii: studii superioare de licenţă sau echivalente, cursuri de perfecţionare.

Experienţă profesională: preferabil experienţă în serviciul public.

Cunoştinţe:

Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

 

Abilităţi: Abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a achipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare  eficientă.

 

Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, comportament echilibrat, adaptabilitate bună, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

5. Bibliografia:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr.158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr.1245 din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
Legea nr.1244-XV din 18.07.2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate;
Legea nr.1192 din 04.07.2002 privind pregătirea de mobilizare şi mobilizarea;
Hotărîrea Guvernului Nr.77 din 31.01.2001 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară al organelor administrativ-militare;
Hotărîrea Guvernului Nr.283 din 14.03.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public.

 

6. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

formularul de participare (poate fi primit apelînd la nr.tel.076712977, 0231-25031);
copia buletinului de identitate;
copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
copia carnetului de muncă și alte documente aferente activității în cîmpul muncii;
certificat medical;
cazierul judiciar (va fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

 

Notă: Copiile documentelor nominalizate vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora la data desfășurării concursului. Candidaţii depun documentele prin poştă (mun.Bălți, str.Păcii 87, Centrul militar teritorial Bălți) sau e-mail (cmt.balti@army.md) (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge). Pentru detalii nu ezitați să contactați persoana responsabilă: șef serviciu resurse umane - Pîrlițanu Tatiana, 076712977, 0231-25031.

 

7. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs care va include proba scrisă şi interviul, 18 mai 2020, orele 15-00.

 

8. Locul desfăşurării concursului:

Locul desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Centrului militar teritorial Bălţi:

- mun.Bălţi, str.Păcii 87, tel.: 0231-251-30, e-mail: cmt.balti@army.md

 

9. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

- Pîrliţanu Tatiana, şef serviciu resurse umane, Centrul militar teritorial Bălţi, tel.: 0231-25031; 076712977, adresa: mun. Bălţi, str. Păcii 87.

 

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Centrul militar teritorial Bălţi, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

 

 

  • Studii: Universitare
  • Experiență: 1 - 3 ani
  • Salariu: 4000 - 5000 lei
  • Program de lucru: Full-time

Contactele Аngajatorului

Încă nu ai CV? Atunci descarcă model sau vezi câteva sfaturi cum să scrii CV-ul corect

Joburi asemănătoare

International Contracting Group
  • Full Time
  • 11.04.2019

EWL Chisinau
  • Full Time
  • 26.12.2019

Agentia Nationala pentru Solutionarea Contestatiilor
  • Full Time
  • 06.07.2020
Nu ai găsit jobul dorit, încearcă formularul de mai jos
Publicitate
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Anunță-mă prin E-mail despre un nou Job sau CV adăugat