Caută locuri de muncă sau CV-ul dorit

Economist principal al Direcției administrarea patrimoniului și servicii sociale

Banca Nationala a Moldovei

150 vizualizări

Economist principal al Direcției administrarea patrimoniului și servicii sociale

 

Scopul general al funcției:

 Studierea pieței de furnizarea, selectarea și testarea credibilității furnizorilor, elaborarea strategiilor în cumpărarea de bunuri, lucrări și servicii respectând principiul preț vis-a-vis calitate.

 

Obiectivele postului (dacă acestea există)

1. Respectarea termenelor în realizarea atribuțiilor sale;
2. Asigurarea completa si complexa a unitățiilor BNM cu resurse materiale si tehnice calitative, în termenul solicitat și cu un cost minim;
3. Capacitatea de a lucra singur, fără supervizare în procesul de utilizare a resurselor BNM.

 

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. În cazul unui calificativ mai mic de 8, condiția se consideră a fi întrunita dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 4 ani în domeniu. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara şi/sau instituțiile de învățământ respective.
 2. Experienţă de minim 2 ani în domeniu;
 3. Cunoștințe în domeniul desfășurării achizițiilor publice (actualizate cu regularitate);
 4. Cunoașterea procedurilor de achiziționare, livrare și depozitare a bunurilor materiale în BNM;
 5. Cunoștințe în domeniul elaborării contractelor;
 6. Cunoașterea actelor normative în domeniul funcționării unităților de alimentație publică;
 7. Cunoştinţe de operare a programelor computerizate; Word, Excel și Power Point.

Principalele atribuții funcționale:

1. Studierea zilnică a pieței de mărfuri și analizarea economică a rentabilității a procurărilor în scopul aprovizionării BNM cu bunuri lucrări și servicii conform solicitărilor subdiviziunilor de sine stătătoare ale acesteia;
            2. Informarea zilnică a șefului de direcție privind necesitățile de aprovizionare cu bunuri, necesitățile în transport;
             3. Participarea la elaborarea planurilor anuale ale direcției şi Departamentului privind  aprovizionarea BNM cu bunuri materiale necesare pentru activitate şi de constituire a stocurilor în conformitate cu plafonul de cheltuieli aprobat și propunerea de noi amendamente în interesul BNM;
             4. Întocmirea graficelor, tabelelor în privința evidenței executării contractuale;
             5. Aprovizionarea BNM cu bunuri, lucrări și servicii conform necesităților BNM;
             6. Încheierea și executarea contractelor încheiate cu operatorii economici (comanda, examinarea, recepţia bunurilor, serviciilor şi lucrărilor) urmărind realizarea lor în termen, atît calitativ cît și cantitativ;
             7. Coordonarea activităţii de distribuire a bunurilor materiale;
             8. Aprovizionarea cantinei edificiului BNM cu produsele necesare;
             9. Participarea în cadrul procesului de elaborare a devizului de cheltuieli, planului de achiziţii al  Departamentului;
           10. Elaborarea normelor de consum al bunurilor materiale şi controlul eliberării bunurilor materiale conform acestor norme;
           11. Participarea la îndeplinirea solicitărilor subdiviziunilor conform necesităţilor acestora;
           12. Elaborarea şi implementarea măsurilor privind perfecţionarea activităţii în domeniu;
           13. Eliberarea şi evidenţa foilor de odihnă la baza de odihnă “La Nistru”;
           14. Întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă statistice anuale şi trimestriale ce ţin de activitatea  Departamentului la Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova;
           15. Participarea la elaborarea şi prezentarea trimestrială a Programului de activitate şi a Dării de seamă privind activitatea direcției;
           16. Reprezintă departamentul, direcția în negocierile cu agenţii economici;
           17.  Participă la întocmirea dării de seamă lunare și anuale privind executarea Planului de achiziții pe BNM;
           18. Elaborarea calculației și a altor documente ce țin de cantina BNM;
          19.   Participă la organizarea achiziţiilor publice în conformitate cu Instrucţiunea privind modul de organizare a achiziţiilor publice în BNM şi Legii cu privire la achiziţiile publice;
          20.  Elaborarea calculației și a altor documente ce țin de cantina BNM;
          21.  Elaborarea dării de seamă privind mișcarea valorilor mărfurilor (produselor) pentru cantina BNM;
          22.   Prezentarea (în caz de necesitate) către Departamentul Buget Finanţe şi Contabilitate (DBFC) a următoarelor documente:
a) Fișa zilnică de ridicare și lista de bucate (în cazul realizării bucatelor și altor produse în cantina BNM);
b) Actul și Factura internă (pentru produsele alimentare utilizate la pregătirea zarzavatului) sau Cererea și Dispoziția de eliberare a bunurilor materiale (în cazul utilizării zarzavatului la pregătirea bucatelor);
c) Documentele primare cu privire la recepționarea produselor alimentare de către șeful de producție;
          23.  Întocmirea contractelor cu privire la serviciile de dezinfecție pentru cantină, servicii de laborator şi altor contracte la necesitate;
          24.  Perfectează la timp şi prezintă spre aprobare tabelul de evidenţă a timpului de lucru al direcției, Departamentului;
          25.  Execută şi alte atribuţii indicate de către şeful ierarhic superior.

Termen-limită:

 • 29 ianuarie 2023

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică..

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

 

Bibliografie de referință:

disponibilă pe site-ul www.bnm.md:

 1. Legea cu privire la Banca Naționala a Moldovei, nr.548-XII din 21 iulie 1995;
 2. Actele normative ce țin de sfera de activitate a Direcției.

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Banca Nationala a Moldovei

Despre companie

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar. În vederea realizării cu ...

 • Studii: Universitare
 • Experiență: 1 - 3 ani
 • Salariu: Negociabil
 • Program de lucru: Full Time

Contactele Аngajatorului

Încă nu ai CV? Atunci descarcă model sau vezi câteva sfaturi cum să scrii CV-ul corect

Joburi asemănătoare

 • Full Time
 • 13.04.2022
 • Full Time
 • 08.04.2022
Nu ai găsit jobul dorit, încearcă formularul de mai jos
Publicitate
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

Anunță-mă prin E-mail despre un nou Job sau CV adăugat