Поиск работы или резюме

șef de direcție responsabil de suport juridic în domeniul supravegherii bancare și a sistemelor de plăți

Banca Nationala a Moldovei

187 просмотров
Дата публикации: 01.02.2019

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii și experiență:

- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;

- Experienţă profesională de cel puțin 3 ani în domeniul juridic;

- Cunoştinţe profesionale – un nivel înalt de cunoştinţe profesionale, actualizate cu regularitate;

- Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova;

- Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;

- Cunoaşterea limbii române și limbii engleze la nivel avansat;

- Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel avansat;

- Cunoaşterea regulilor de interpretare a actelor normative, de emitere, avizare a actelor cu caracter individual

- Cunoaşterea principiilor unei supravegheri bancare eficiente.

2) Competențe comportamentale:

- Disciplină, obiectivitate, responsabilitate, integritate, imparțialitate, flexibilitate, spirit de observație, tendință de dezvoltare profesională continuă;

- Abilităţi, calități și aptitudini organizatorice, de planificare, de a conduce activitatea în echipă, negociere, comunicare eficientă;

- Gîndire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;

- Capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările;

- Capacităţi de analiză și sinteză, de evaluare, elaborare și redactare a actelor de control, proiectelor de hotărâre pe marginea actelor de control și a altor documente, de lucru în echipă, abilități de comunicare și de colaborare eficientă cu colegii și şefii săi;

- Orientare către performanță;

- Cooperare;

- Integritate organizațională;

- Gândire conceptuală.

Principalele atribuții:

1. Organizează şi supraveghează întreaga activitate a Direcției;

2. Soluționează întrebările operative ce țin de competența Direcției în conformitate cu actele legislative și normative în vigoare;

3. Întocmește şi prezintă planurile trimestriale și rapoartele de activitate ale Direcției;

4. Asigură calitatea și legalitatea proiectelor hotărârilor, răspunsurilor la petițiile/adresările repartizate Direcției spre examinare, conform competenței;

5. Examinează și întocmește aviz la proiectele actelor normative prezentate de subdiviziunile structurale ale BNM, pe domeniile ce au impact asupra supravegherii activității băncilor, caselor de schimb valutar sau prestatorilor de servicii de plată nebancari;

6. Participă în ședințe comune cu reprezentanți ai subdiviziunilor BNM în procesul de elaborare a actelor administrative în domeniul supravegherii bancare, prestatorilor de servicii de plată nebancari și caselor de schimb valutar;

7. Asigură efectuarea expertizei juridice a proiectelor ordinelor, instrucţiunilor, hotărîrilor, indicaţiilor şi altor acte normative;

8. Coordonează și asigură examinarea conținutului cererilor, petițiilor, adresărilor parvenite de la persoane fizice și juridice, de la ministere, departamente și alte organe;

9. Conlucrează cu subdiviziunile BNM și solicită suport metodologic aferent problemelor abordate de petiționari în cereri, adresări;

10. Asigură perfecționarea continuă a colaboratorilor Direcției conform planului de instruire;

11. Asigură menținerea în Direcție a unui climat favorabil îndeplinirii obligațiilor de serviciu de către colaboratori și la necesitate întreprinde măsuri pentru îmbunătățirea disciplinei executive.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

- Curriculum Vitae;

- Copii ale diplomelor de licență și/sau masterat şi copia foii matricole a anilor de studii sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate;

-  Alte documente/atestate/avize care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de înscriere la concurs, dacă este cazul.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 01.03.2019.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Desfășurarea concursului va avea loc după cum urmează:

1) Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoştinţe de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului. De asemenea, va fi testat verbal cunoştinţele de limbă engleză.

2) Test IT (scris) se desfăşoară prin susţinerea unui test (în formă scrisă) în domeniul tehnologiilor informaționale care va include întrebări generale în acest domeniu.

Datele privind susţinerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.

TEMATICA:

-        Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei;

-        Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;

-        Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor.

BIBLIOGRAFIA:

-        Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

-        Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;

-        Legea Societăților pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997;

-        Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii aprobat prin HCE al BNM  nr.146 din 7 iunie 2017;

-        Ghidul privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP)

  • Образование: ВУЗ
  • Опыт работы: 3 - 5 года
  • Зарплата: Договорный
  • График работы: Полный

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

  • Part Time
  • 01.10.2018
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама Cursă săptăminala regulată MOLDOVA-GERMANIA-ANGLIA

Curiozități.md

Învață lucruri interesante și misterioase despre lumea în care trăim

Citește aici

Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме