Поиск работы или резюме

Consultant principal, Direcția juridică (1)

Agentia Nationala pentru Solutionarea Contestatiilor

680 просмотров
На эту вакансию откликнулись: 2 кандидаты
Дата публикации: 19.11.2018

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.   Formularea avizelor la proiectele de acte normative înaintate Agenției.
2.   Asigurarea asistenței juridice a Completelor de Soluționare a Contestațiilor, precum și participarea la procesul elaborării proiectelor deciziilor privind soluționarea contestațiilor.
3.   Întocmirea proiectelor de acte administrative sau a demersurilor pentru asigurarea exercitării atribuțiilor Completelor de Soluționare a Contestațiilor.
4.   Participarea la elaborarea rapoartelor anuale de performanță ale Agenției cu privire la cazurile de soluționare a contestațiilor.
5.  Acordarea consultanței și informarea permanentă a conducerii Agenției cu privire la modificarea actelor legislative aferente domeniului de soluționare a contestațiilor și achiziții publice.

Condiţiile generale de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Salariu de funcţie: 3600 lei

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

·  2 ani de experiență profesională în domeniu;
·  Studii superioare finisate în domeniul juridic sau administrare publică;
·  Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);
·  Abilităţi de utilizare a computerului;

  Documente ce urmează a fi prezentate:        

 1. Copia buletinului de identitate
 2. Copia carnetului de muncă
 3. Formularul de participare  
 4. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

[1] Formularul de participare poate fi găsit în compartimentul http://cariere.gov.md/usefull-info. 
[2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
[3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:
Prin poștă sau personal la adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 124, et. 4;
Prin e-mail: resurse.umane@ansc.md


Persoana de contact:Ruxanda Sobețchi

Telefon:022 820 653
E-mail:resurse.umane@ansc.md
Site: https://careers.gov.md/display-job/8306

 

Data-limită de depunere a documentelor: 22.07.2018

 • Образование: ВУЗ
 • Опыт работы: 1 - 3 года
 • Зарплата: Договорный
 • График работы: Полный

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

 • Full time
 • 17.08.2017
 • Full time
 • 27.11.2018
 • Full time
 • 08.12.2018
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама

Moldova Agroindbank
Puterea stă în noi

Curiozități.md

Învață lucruri interesante și misterioase despre lumea în care trăim

Citește aici

Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме