Caută locuri de muncă sau CV-ul dorit

Specialist Achiziții Publice

IM Combinatul Servicii Funerare

273 vizualizări
Data publicării: 01.02.2019

Specialist achiziții publice - 1 funcţie vacantă

Domeniu de activitate:

Economie \ Contabilitate \ Drept

Funcţia publică vacantă:

Întreprindere Municipală, în subordinea Consiliului Municipal Chișinău: ÎM „Combinatul Servicii Funerare”

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist achiziții publice în cadrul ÎM „Combinatul Servicii Funerare” - 1 funcţie vacantă

Data-limită de depunere a documentelor:

20.02.2019

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general  al  funcţiei  şi  sarcinile de bază:
a) Scopul general al funcţiei: 
Asistență specializată în realizarea achizițiilor publice prin intermediul Sistemului Integral Automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (SIA RSAP); Elaborarea, de sine stătător, sau în comun cu alte subdiviziuni structural a planului anual al achizițiilor publice; Întocmirea, prezentarea, publicare și plasarea pe pagina web în termen a rapoartelor, dărilor de seamă privind achizițiile publice; Organizarea, consultarea și instruirea membrilor grupului de lucru privind desfășurarea achizițiilor publice.


b) Sarcinile de bază:

Reprezentarea, în modul stabilit, a intereselor ÎM „CSF” în raport cu operatorii economici, sau alte autorități contractante în domeniul achizițiilor publice;
Examinarea, în limitele competenţei, a solicitărilor/cererilor și demerselor autorităţilor publice, ale persoanelor juridice, a reprezentanților societății civile parvenite în legătură cu desfășurarea unei achiziții publice;
Asigurarea legalității acțiunilor și măsurilor întreprinse în cadrul sistemului de achziții publice;
Acordarea asistenței la elaborarea proiectelor de acte normative care vizează domeniul achizițiilor publice, precum și participarea, în caz de necesitate, la elaborarea proiectelor de acte normative ce ţin de domeniul altor subdiviziuni structurale;
Îndeplinirea actelor necesare: anunțuri de intenție, planului de achiziție, anunțuri de participare în cadrul achizițiilor, documentației de atribuire a contractelor, oferetelor rapoartelor privind desfășurarea achizițiilor, înștiințărilor ș.a. ce țin de efectuarea unei achiziții, precum și publicarea lor în termenii prevăzuți de legislația în vigoare;
Acordarea asistenţei calificate și instruirea membrilor grupului de lucru privind desfășurarea achizițiilor;
Sistematizarea informației, evidența și controlul actelor îndeplinite în cadrul achizițiilor publice.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Serviciul Resurse Umane ÎM „CSF”

Liliana Crudu
 

Telefon:

022270095, 069186640

E-mail:

combinatul.servicii.funerare@gmail.com

Web site:

www.serviciifunerare.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

Locul  depunerii documentelor:                              
mun. Chişinău, str. Alexei Mateievici nr.11.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice:
a) Studii:
Studii superioare de licență în domeniul economiei / dreptului.
b) Experiență profesională: Experiența în domeniul economico-financiar și/sau juridic, în domeniul contabilității se salută.
c) Cunoştinţe:
-  Cunoașterea legislației în domeniul dreptului.
-  Cunoașterea legislației în domeniul achizițiilor publice.
- Cunoașterea noțiunilor de bază ale contabilității și fiscalității, precum și a practicilor pozitive naționale și de peste hotare în domeniu.
-  Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Internet.
d) Abilităţi:
Abilități de utilizare a computerului, de prelucrare a informației, planificare și  organizare a activității, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, comunicare eficientă, aptitudini de organizare a activității, de interpretare și valorificare a informației prin furnizarea de date altor factori decizionali.
e) Atitudini/comportamente:
Obiectivitate, onestitate, responsabilitate, respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de inovare, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.
Condiții de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi;
- Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00;
- Disponibilitate de lucru în program prelungit;
- Deplasări de serviciu  în ţară  şi peste hotare.
 
Motivare - Remunerare:

Salariu de funcție lunar (brut): 8400lei

 
Promovarea: Creşterea profesională în dependenţă de evaluarea performanţelor la finele fiecărui an, la care se ia în consideraţie erudiţia, profesionalismul, autoinstruirea, perfecţionarea şi cerinţele fişei postului pentru funcția publică vacantă.
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Curriculum-Vitae Da; Copia buletinului de identitate:  Da Certificat medical: Da Cazier juridic:  Da Alte documente necesare:  Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidați pentru participare la concurs:

curriculum vitae (model Europass);
copia buletinului de identitate;
copia/copiile diplomelor de studii superioare;
copia carnetului/carnetelor  de muncă;
copia adeverinței de recrut sau al livretului militar;
copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
cazier judiciar, (poate fi înlocuit cu declaraţia  pe  propria  răspundere  privind absenţa  antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător al concursului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
dacă se atestă cunoașterea limbilor străine de circulaţie internaţională (nivel B1, A2, conform cerințelor înaintate).
dacă se atestă cunoașterea limbilor străine de circulație internațională (nivel B1, A2, conform cerințelor înaintate).

 
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

  • Studii: Universitare
  • Experiență: fără experiență
  • Salariu: Negociabil
  • Program de lucru: Full-time

Contactele Аngajatorului

Încă nu ai CV? Atunci descarcă model sau vezi câteva sfaturi cum să scrii CV-ul corect

Joburi asemănătoare

  • Full Time
  • 19.04.2019
  • Full Time
  • 19.04.2019
  • Full Time
  • 25.02.2019
Nu ai găsit jobul dorit, încearcă formularul de mai jos
Publicitate Cursă săptăminala regulată MOLDOVA-GERMANIA-ANGLIA

Curiozități.md

Învață lucruri interesante și misterioase despre lumea în care trăim

Citește aici

Anunță-mă prin E-mail despre un nou Job sau CV adăugat